Privacyverklaring

Privacyverklaring van Paardenverzekering Slochteren

De Paardenverzekering Slochteren respecteert de privacy van iedere bezoeker van haar website als ook de gegevens van de bezoekers. In de onderstaande privacyverklaring vertellen we precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG.

Datum privacyverklaring: 01-01-2023

Hoe gaan wij om met uw privacy?
Voor de Paardenverzekering Slochteren is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de website, via een aanmeldingsformulier of per e-mail) aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
De administrateur van Paardenverzekering Slochteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uitsluitend de gegevens zoals door u vermeld in het contactformulier.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
De Paardenverzekering Slochteren heeft de juiste technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
De Paardenverzekering Slochteren vindt het belangrijk om tevreden relaties te hebben als het gaat om de omgang met uw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het nog voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

NB: De Paardenverzekering Slochteren behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

* Wat houdt de AVG in? 
In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van deze wet. De AVG verschilt op een aantal punten van Wbp, en gaat strenger om met privacy. Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat, versterkt en uitgebreid. De AVG is, anders dan de Wbp, van toepassing in heel Europa en op alle Europese burgers.

Met wie we uw gegevens delen

De benodigde gegevens worden gedeeld met de verzekeringsmaatschappij.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze hebt afgegeven.